Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of via online boeking, gaat u automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Zuzi’s Beauty Bar en haar cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Inspanning

 • Zuzi’s Beauty Bar zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan specialiste worden verteld.
 • Zuzi’s Beauty Bar zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Zuzi’s Beauty Bar persoonlijk of per e-mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Zuzi’s Beauty Bar de kosten voor een deel van de geboekte behandeling doorberekenen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Zuzi’s Beauty Bar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag Zuzi’s Beauty Bar de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de cliënt.
 • Zuzi’s Beauty Bar moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Zuzi’s Beauty Bar van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent.
 • Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 25,00.
 • Om de afspraak voor permanente make-up definitief te maken, dient er een aanbetaling van €100,00 te worden voldaan. Aanbetalingen worden niet terug betaald.
 • Bij nieuwe klanten zal er een aanbetaling van 50% worden gevraagd om de afspraak definitief te maken.
 • Bij het niet nakomen van de afspraak, of niet tijdig afzeggen (dit wil zeggen 48 uur van te voren) brengt Zuzi’s Beauty Bar het gehele honorarium in rekening.

Artikel 4. Betaling

 • Zuzi’s Beauty Bar vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 • De prijzen zijn inclusief 21% BTW, kappers deel 9% BTW
 • Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
 • Bij nieuwe klanten zal er een aanbetaling gevraagd worden van 50%. Het restant dient direct na de behandeling voldaan te worden.
 • Aanbetalingen worden niet terugbetaald.
 • Indien cliënt dit niet na komt, zal er aangifte worden gedaan.

Artikel 5. Cadeaubon

 • Een cadeaubon uitgegeven door Zuzi’s Beauty Bar is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 • Er zit geen geldigheid limiet aan de cadeaubon.
 • Een cadeaubon dient volledig of voor 80% gebruikt te worden om wisselgeld te ontvangen. Mits de cadeaubon wordt ingezet voor een kleiner geldbedrag wordt het resterende terug gegeven als tegoed.

Artikel 6. Persoonsgegevens en Privacy

 • De cliënt voorziet Zuzi’s Beauty Bar bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 • Zuzi’s Beauty Bar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een online klantenbestand.
 • Zuzi’s Beauty Bar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, is Zuzi’s Beauty Bar verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • Zuzi’s Beauty Bar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Zuzi’s Beauty Bar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 • Ondanks dat Zuzi’s Beauty Bar haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen enkel geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een bijbehorende nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 weken maar uiterlijk binnen 10 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Zuzi’s Beauty Bar dit (medisch) niet verantwoord vind mag Zuzi’s Beauty Bar deze nabehandeling weigeren.
 • Zuzi’s Beauty Bar is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Zuzi’s Beauty Bar niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Zuzi’s Beauty Bar is niet aansprakelijk voor verminkingen, allergieën of ontstekingen. Ook als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructies voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • Voor het geval Zuzi’s Beauty Bar aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Zuzi’s Beauty Bar desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Zuzi’s Beauty Bar zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.
 • Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Zuzi’s Beauty Bar zelf.

Artikel 8. Verantwoording en eigen risico

 • Alle opdrachten van cliënt aan Zuzi’s Beauty Bar worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Zuzi’s Beauty Bar verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Zuzi’s Beauty Bar tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen en ziektes. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een intake/toestemmings formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
 • Zuzi’s Beauty Bar is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie wat betreft: permanente make-up, wimper extensions, lash  lift of brow treatment. De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terugvorderen.

Artikel 9. Garantie

De cliënt wordt op de hoogte gebracht door Zuzi’s Beauty Bar over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. Zuzi’s Beauty Bar geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandelingen.

De garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan door Zuzi’s Beauty Bar geadviseerde producten heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
 • De cliënt heeft de wimperextensions bij een andere wimper salon onderhouden.
 • De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
 • De cliënt andere  producten heeft gebruikt dan die geadviseerd zijn, voor het onderhoud van de wimperextensions.
 • De cliënt de adviezen voor de verzorging van de wimpers, zoals beschreven in de nazorg formulier niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De cliënt makeup / mascara / eyeliner heeft gebruikt op de wimper extensions.
 • Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Zuzi’s Beauty Bar is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie op één van de behandelingen.
 • Zuzi’s Beauty Bar gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen. Zuzi’s Beauty Bar is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele allergieën.

Artikel 10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Zuzi’s Beauty Bar.
Zuzi’s Beauty Bar moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Zuzi’s Beauty Bar de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien Zuzi’s Beauty Bar en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Artikel 11. Beschadiging en diefstal

Zuzi’s Beauty Bar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Zuzi’s Beauty Bar meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

 1. Op elke rechtsbetrekkingen waarbij Zuzi’s Beauty Bar partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Hygiëne

Bij Zuzi’s Beauty Bar wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van het RIVM. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 14. Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Zuzi’s Beauty Bar en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Zuzi’s Beauty Bar en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 • De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven
 • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 15. Acties

 • Bij het boeken van een actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Deze actievoorwaarden zijn leidend en een aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hierboven gespecificeerd.
 • Wanneer een behandeling wordt geboekt tijdens een actie periode, is het niet mogelijk om deze boeking te verplaatsen naar een datum die buiten de actie periode valt. Dan vervalt de korting van de actie en is de originele prijs van de behandeling van toepassing.
 • Een actie is niet van toepassing op reeds gemaakte en ingeplande boekingen voor de specifieke behandeling die tijdens de actie wordt aangeboden.
 • Indien tijdens een actie een aanbetaling verplicht is, is deze non-refundable. Indien de behandeling wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Indien de behandeling naar een andere datum wordt verplaatst buiten de actieperiode, vervalt de korting maar kan de aanbetaling blijven staan.

Artikel 16. Webshop

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Opengemaakte producten/potten crème kunnen niet geretourneerd worden.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer via email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Arzu Zoubin

Arzu Zoubin

Stel gerust je vraag, ik reageer zo snel ik kan.

Arzu Zoubin
Hey Beauty! Wat leuk dat je contact opneemt met Zuzi’s Beautybar. Laat ons weten hoe we je kunnen helpen?

We zijn 7 dagen per week telefonisch bereikbaar van 09:00 uur 's ochtends tot 18:00 uur 's avonds. Je kunt ook gewoon een bericht achterlaten via Whatsapp.
Bel direct of chat via Whatsapp
chat